STATUT

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

W SANDOMIERZU

 

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

 

§1.

 

 

 

1.     Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu zwany dalej „Urzędem” jest
    
jednostką organizacyjną Powiatu, powołaną do wykonywania zadań
     publicznych
wynikających z:

1)     przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99. poz. 1001 z późn. zm.) - zwanej dalej „Ustawą”;

2)     przepisów ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200Ir. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);

3)     przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.);

4)     przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 597, poz. 240 z późn. zm.);

5)     niniejszego Statutu.

 

 

 

§2.

 

 

1.   Urząd jest powiatową jednostką budżetową wchodzącą w skład
    powiatowej administracji zespolonej realizującą zadania organu
zatrudnienia -
    Starosty w ramach publicznej służby zatrudnienia.

2.   Zwierzchnictwo nad Powiatowym Urzędem Pracy sprawuje Starosta
    Sandomierski.

3.   Obszarem działania Urzędu jest teren gmin wchodzących w skład Powiatu
    Sandomierskiego i Miasta Sandomierza.

4.   Siedzibą Urzędu jest miasto Sandomierz.

 

 

 

Rozdział II
Przedmiot i zakres działania

 

§3.

Przedmiotem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa, które to działania są realizowane w szczególności w zakresie:

1)  polityki rynku pracy;

2)          usług rynku pracy;

3)          instrumentów rynku pracy;

4)          rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;

5)          praw i obowiązków związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.

§4.

Do zadań Urzędu w zakresie polityki rynku pracy w szczególności należy:

1)   pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi w celu aktywizacji
lokalnego rynku pracy;

2)          rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

3)          przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

4)          inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy;

5)          inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

6)          inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy;

7)          współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia w Sandomierzu w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;

8)          inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych;

9)          współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach oraz organizacji robót publicznych i zatrudnienia socjalnego;

10)  organizowanie i współuczestniczenie w inicjatywach i przedsięwzięciach
realizowanych przez instytucje partnerstwa lokalnego i instytucje dialogu
publicznego.

 

 

§5.

 

Do zadań Urzędu w zakresie usług rynku pracy należą w szczególności:

1)     pośrednictwo pracy, które realizowane jest w szczególności poprzez:

 

 

a)           udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

b)         pozyskiwanie ofert pracy,

c)          udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

d)        informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców
o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,

e)          inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,

f)            współdziałanie powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,

g)         informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach
i obowiązkach;

 

2) usługi EURES, które polegają w szczególności na:

a)           udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej,

b)         udzielaniu pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników
o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

c)          inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,

d)         informowaniu o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych;

e)           przeciwdziałaniu i zwalczaniu pojawiających się przeszkód w mobilności
w dziedzinie zatrudnienia,

f)             informowaniu pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES,

g)          inicjowaniu projektów o zasięgu międzynarodowym i zarządzaniu nimi;

 

3) poradnictwo zawodowe polegające na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym
pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz
pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające
szczególnych predyspozycji psychofizycznych, co realizowane jest poprzez:

a)           udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,

b)         udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

c)          kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy
i zawodu albo kierunku szkolenia,

d)         inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy,

4)  pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polegającej na przygotowywaniu
bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie
w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, co realizowane jest
w szczególności przez:

a)           uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,

b)         uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych,

c)          dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia;

 

5)  organizacja szkoleń mających na celu zwiększanie szans na uzyskanie
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższania kwalifikacji

zawodowych lub zwiększania aktywności zawodowej osób bezrobotnych,
osób pobierających rentę szkoleniową i żołnierzy rezerwy.

§6.

Do zadań Urzędu z zakresu wspierania podstawowych usług rynku pracy poprzez instrumenty rynku pracy zalicza się:

1)  finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy

lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego
w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy;

2)         finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania,
w przypadku skierowania przez Urząd;

3)         dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa;

 

4)           refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego;

5)           finansowanie dodatków aktywizacyjnych.

 

§7.

 

Do zadań Urzędu z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych należy w szczególności:

1)  opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

-         rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,

-  przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

2)              współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób;

 

3)              pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie;

4)              kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej;

5)              współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów prawa;

6)              doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne;

7)              współpraca z właściwym terenowo inspektoratem pracy w zakresie oceny
i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych;

 

§8.

Do zadań Urzędu w zakresie realizacji zadań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej należy wykonywanie przepisów prawa wspólnotowego oraz w szczególności:

1)  realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób - w zakresie świadczeń dla bezrobotnych;

2)             realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej
i państwami, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób;

3)             uczestnictwo i realizowanie zadań w ramach sieci EURES - Europejskich Służb Zatrudnienia;

4)             pozyskiwanie środków z programów i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

5)             badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku
z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca.

 

§9.

 

Urząd realizuje inne zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, w tym zadania administracji rządowej, powiatu oraz inne zadania przewidziane w odrębnych przepisach prawa.

 

 

 

Rozdział IIl
Zarządzanie i organizacja

 

§10.

1.      Działalnością Urzędu kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje
     jednostkę na zewnątrz.

2.             Dyrektor Urzędu wybierany jest w drodze konkursu i ponosi
    
odpowiedzialność za całokształt swojej działalności.

3.             Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Starosta Sandomierski po zasięgnięciu
     opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia.

4.             Starosta jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Urzędu.

5.             Dyrektor kieruje Urzędem przy pomocy zastępcy.

6.             Zastępcę Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Dyrektor Urzędu.

7.             Zastępca Dyrektora działa w granicach przyznanych kompetencji przez
     Dyrektora Urzędu.

8.             Podczas nieobecności Dyrektora Urzędu działalnością Urzędu kieruje Zastępca
     Dyrektora.

9.      Starosta w formie pisemnej może upoważnić Dyrektora Urzędu do
    
załatwienia w jego imieniu spraw, w tym do wydawania decyzji i postanowień
    
administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez
    
Urząd.

10. Starosta na wniosek Dyrektora Urzędu może udzielić upoważnienia,
    
o którym mowa w ust. 9, także innym pracownikom Urzędu.

 

 

§11.

 

1.      Pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie w myśl przepisów prawa pracy jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu.

2.      Za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Urzędu, będący jednocześnie przełożonym wszystkich pracowników.

 

§12.

W celu realizacji zadań Urząd współdziała z organami administracji rządowej
i samorządowej, Powiatową Radą Zatrudnienia, organizacjami
pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, fundacjami i stowarzyszeniami, jednostkami szkoleniowymi, instytucjami partnerstwa lokalnego, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami działającymi w sprawach promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej w celu realizacji zadań określonych Ustawą oraz innymi przepisami prawa.

§13.

1.       Do realizacji zadań określonych w niniejszym Statucie, Ustawie oraz wynikających z innych przepisów prawa, w Urzędzie mogą być tworzone działy, referaty i stanowiska pracy (samodzielne i wieloosobowe).

 

2.       Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa „Regulamin Organizacyjny" ustalony przez Dyrektora i uchwalony przez Zarząd Powiatu.

 

§14.

Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Urzędzie regulują przepisy ustawy z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2001r.
Nr 142 poz.1593 z późn. zm.)

 

Rozdział IV
Gospodarka finansowa 

 

 

§15.

1.      Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

2.      Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest roczny plan finansowy
obejmujący dochody i wydatki.

3.      Urząd pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu,
a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Powiatu.

4.      Urząd prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

5.        Urząd do realizacji swoich celów tj. promocja zatrudnienia łagodzenie
skutków bezrobocia oraz aktywizacji bezrobotnych, może pozyskiwać środki
finansowe z innych źródeł, zwłaszcza bezpośrednio z funduszy celowych oraz
środków Unii Europejskiej, a także innych źródeł określonych w odrębnych

przepisach.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

 

 

§16.

 

1.        W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

2.        Zmiany treści Statutu dokonywane są w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Przyjęcie nowego Statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu, jako jednostki organizacyjnej Powiatu Sandomierskiego wynika z konieczności dostosowania jego treści do zapisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U. Nr 99 poz. 1001/, która weszła w życie 1 czerwca br. - zwana dalej Ustawą oraz faktu utraty mocy obowiązującej ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu /Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 z późn. zmianami/.

Ustawa nakłada obowiązek realizacji nowych zadań, jak również zmienia organizacyjnie i proceduralnie kształt dotychczasowego zakresu działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu.

Z dniem 1 maja br. staliśmy się członkami Unii Europejskiej, dlatego też przyjęliśmy na siebie obowiązek wykonywania prawa wspólnotowego
i współpracy z organami zatrudnienia państw członkowskich, a także otworzyła się możliwość pozyskiwania finansów ze środków unijnych (fundusze strukturalne).

Konieczność wprowadzenia nałożonych zadań przez Ustawę w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu daje podstawę uzasadniającą potrzebę nadania Statutu o treści przedstawionej w projekcie niniejszej uchwały Rady Powiatu Sandomierskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA  Nr XXXI/319/2006

                                                          RADY POWIATU SANDOMIERSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2006r.

                                 w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i art. 20 w związku z art. 238 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
         (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.)
uchwala się co następuje:

 

 

§1.

 

 

Nadaje się Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sandomierzu statut w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu. 

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

                                                                                                   Przewodniczący Rady

                          

                                                                                                    Jacenty Czajka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Jakub Dróżdż
(2006-08-10 11:30:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakub Dróżdż
(2014-04-04 11:41:31)